DŨNG

10-DŨNG
***
                     Kính tặng cụ Chu Văn An
Tay dâng "thất trảm" trên đầu!
Tay treo mão gấm nơi lầu vạn xuân
Lui về vui với muôn dân
Chi hồ giả giả trong ngần mai sau.
                                        (Lời của đất)
                                 
Võ Xuân Phương