PHƯỚC

19-PHƯỚC 
***
Mặc ai cầu phước làm quan
Còn ta có Phước thênh thang tuổi già
Sáng ra đủng đỉnh chén trà
Tối về bè bạn khề khà vài ly.

                                              (Lời của đất)
                                       Võ Xuân Phương