NGUYÊN TỬ

NGUYÊN  TỬ 
***
  
 Một cái nhấn nút
 Một tiếng nổ long trời
 Một tia chớp lở đất
 Một hình nấm lớn đen sì mặt quỉ
 Những cùng loài vỗ tay cười ha hả
 Những khác loài sợ hãi mặt buồn xo!
 
                                                  (Lời của đất)
                                                   Võ Xuân Phương