THƠ XƯA VÀ NAY

THƠ XƯA VÀ NAY

*** 

XƯA: CON CÓC

**

Con cóc trong hang

Con cóc nhảy ra

*

Con cóc nhảy ra

 Con cóc ngồi đó

*

Con cóc ngồi đó

Con cóc nhảy đi

                                                (Lấy trong truyện đời xưa

                                                    của Trương Vĩnh Ký)

NAY: SÁU MƯƠI NĂM 

**

          Sáu mươi năm hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

          Sáu mươi năm liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

          Gian khổ hy sinh phát triển trưởng thành

          Theo Đảng phục vụ nhân dân phụng sự tổ quốc

          Đảng đánh giá nhà nước tôn vinh nhân dân ghi nhận

          Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết

          Chậm triển khai hiệu quả không cao

          Vẫn lúng túng chủ quan trong quản lý

          Đầu tư chưa đúng tầm đúng mức

          Nghị quyết 23

          Những tư duy; những mục tiêu; quan điểm mới

          Phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới

          Thấm nhuần sâu sắc tính nhân văn dân chủ

          Tạo ra nhiều đỉnh cao nghệ thuật

          Như Đảng ta và nhân dân ta hằng mong đợi

          Luôn lấy chủ nghĩa Mác- Lê Nin tư tưởng Hồ chí Minh làm nền tảng.

        Văn An

             Hội VHNT Đăk Nông.

             Tạp chí Nâm nung số 42 tháng 9-10/2008

              (lấy từ blog VANCONGHUNG)

Nguyễn si Lương

Chào anh Võ xuân Phương
Lần đầu vào thăm anh .
Thế mà Cũng vỗ ngực xưng tên hẳn hoi cũng hôi viên hội VHNTđàng hoàng .
Thật làm trò cười cho thiên hạ mà không biết xấu hổ . thơ kiểu gì vậy toàn những lời sặc mùi nịnh thối . Cũng đã bị nhiều chỗ lên tiếng rồi anh ạ .
Chúc anh vui vẻ